POKRET TVRĐAVA: Utvrđeno ko je kriv za smrad u Smederevu!

Reagujući po prijavi Pokreta Tvrđava usled smrada koji se u Smederevu oseća mesecima unazad, nadležne inspekcijske službe ustanovile su da preduzeće SWAN LAKE DOO ispušta otpadne vode sa prekoračenim graničnim vrednostima više zagađujućih materija kao i da uopšte nema vodnu dozvolu, čime je počinilo ozbiljan privredni prestup i prekršilo Zakon o vodama, navodi se u saopštenju “Tvrđave”.


Pokret Tvrđava podseća da su njeni predstavnici početkom avgusta, nakon što se mesecima u Smederevu i okolini širio nesnosan smrad, izašli ne teren i obišli nekoliko lokacija pretpostavljajući da je izvor takvog zagađenja najverovatnije neka od deponija. Ispostavilo se da je u pitanju ispust za otpadne vode iz proizvodnje fabrike SWAN LAKE DOO, koja teritorijalno pripada opštini Kovin, ali se nalazi na samo nekoliko kilometara od centra Smedereva. Istog dana, podneta je prijava nadležnoj inspekciji koja je, sudeći po dopisu upućenom Pokretu, već narednog dana izašla na teren.

Iz pokreta navode kako se ispostavilo se da je reč o fabrici koja se bavi proizvodnjom rafinisanog etil alkohola i tehničkog alkohola i koja kao sirovinu koristi melasu – kukuruz i da tokom 24 sata generiše 270 000 litara procesne otpadne vode, osnosno džibre, koja se sprovodi do taložnog polja. Prema nalazima inspekcije zaključeno je sledeće:

„Uvidom u izveštaje o ispitivanju otpadne vode, sačinjene od strane ovlašćenih laboratorija, utvrđeno je da ispitivani parametri otpadne vode koja predstavlja tehnološku otpadnu vodu – džibru, suspendovane materije, pH vrednost, hemijska potošnja kiseonika, biološka potrošnja kiseonika, ukupni fosfor i ukupni neorganski azot, prekoračuju granične vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje“.

„U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da nadzirani subjekat nije pribavio vodna akta odnosno Vodnu dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o vodama kojim se utvđuju način, uslovi i obim, tako da je postupjući inspektor prosledio zapisnik o inspekcijskom nadzoru Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo“.

Pokret Tvrđava poručuje da će nastaviti da traži odgovore od nadležnih po svim pitanjima koje se odnose na zaštitu zdravlja građana i zagađenja životne sredine. U narednim danima očekujemo i rezultate analize uzoraka šljake (troske) koja je nus proizvod železare, uzete sa nekoliko lokacija, kao i prašine iz Radinca. Uzorci su dostavljeni akreditovanoj laboratoriji, a sredstva za analizu su obezbedili građani.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.